manset

Mülki İdare Amirleri Özlük Haklarında İyileştirme İstiyorlar

Mülki İdare Amirleri Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter üzerinden yaptıkları açıklama ve twetlerle özlük haklarının iyileştirmesi çağrısında bulunuyorlar.

Mülki idare amirleri taşrada devletin, hükümetin ve ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisi olarak başta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla kendisine verilen birçok görevi özveri ve gayretle fiilen 7 gün 24 saat yerine getirmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti idari sisteminde taşrada her türlü devlet faaliyetinin gözetleyici ve denetleyicisi olmak gibi önemli bir görevi icra etmesinin yanında taşrada hükümet programlarını, emniyet – asayiş, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ulaşım – altyapı gibi birçok görevi ve KÖY-DES, BEL-DES, SODES gibi çok sayıda ulusal projeyi de başarıyla yürütmüş ve yürütmektedir.

Ancak il ve ilçelerde bu çok önemli görevleri yürütmekte olan mülki idare amirleri son derece zor şartlar altında çalışmalarına ve çok önemli bir misyonu icra etmelerine mukabil sahip oldukları özlük hakları son derece yetersizdir. Şöyle ki, mülki idare amirleri, yürüttükleri görevin devletin temsilini içermesi dolayısıyla belirli davranış kalıplarına uymak zorundadırlar. Oysa sahip oldukları özlük hakları ve hususiyle aldıkları maaşlar bu davranış kalıplarına uymayı güç hale getirmektedir.

Özellikle son yıllarda bazı meslek gruplarının özlük haklarında önemli iyileştirilmeler olurken mülki idarenin amirlerinin özlük haklarında gözle görülür kayıplar olmuştur. Sözgelimi, 2 Kasım 2011 tarih ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile pek çok meslek grubunun özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken mülki idare amirleri özel idare ödeneklerini kaybetmişler ve genel itibariyle ortalama mülki idare amiri maaşlarında çarpıcı bir düşüş yaşanmıştır.

Ayrıca, 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la birlikte büyükşehir statüsü kazanan illerimizde başkanlıklarını mülki idare amirlerinin yaptığı köylere hizmet götürme birlikleri kapatılmış ve bu sebeple mülki idare amirleri yaklaşık 650 TL’yi bulan parasal kayba maruz kalmışlardır.

Öte yandan, Cumhuriyet döneminde mülki idare amirleri ile adli ve askeri teşkilat mensuplarının özlük haklarında hep bir denklik gözetilmiştir. Ancak son zamanlarda söz konusu meslek gruplarının etkili ve özel girişimleri sonucu özlük hakları mülki idare amirleri aleyhine gelişmiş ve bilhassa adliye teşkilatı mensupları özlük hakları konusunda mülki idare amirlerinin çok önüne geçmişlerdir. Bununla koşut olarak son zamanlarda bakanlıklarda ihdas edilen pek çok uzman ve uzman yardımcıları hemen hiçbir mali sorumluluğu olmamasına karşın mülki idare amirlerinden çok daha iyi özlük haklarına sahip hale gelmişlerdir. Bu durum, külfet-nimet dengesine aykırılık teşkil etmektedir.

Mülki idare amirliği mesleğiyle ezelden beri denkliği gözetilen meslek gruplarından bir tanesi olan hakim-savcıların özlük haklarıyla ilgili son zamanlarda yapılması planlanan iyileştirmeler şunlardır:

- Hakim-savcı maaşlarına 1.156 TL zam yapılması,

- Sicil affı,

- İdari yargıda ve Danıştay’da görev yapan, ancak hukuk fakültesi mezunu olmayanlara, sınavsız hukuk fakültelerine girme hakkı,

- Hakim ve Savcılara, silah satın alma ve edinme konusunda emniyet mensuplarının haklarının tanınması,

- Askerlik muafiyeti veya askerlik süresinin kısaltılması.

Hakim-savcıların özlük haklarında yapılması planlanan değişikliklerle birlikte hakim-savcılar ile mülki idare amirleri arasındaki uçurum daha da büyümüştür. Şöyle ki:

1) Öncelikle hakim-savcılarla yapılması planlanan bu zamla birlikte mesleğe yeni başlayan bir hakim/savcı adayının maaşı 5.146 TL’ye çıkmaktadır. Oysa mesleğe yeni başlayan bir kaymakam adayının ortalama maaşı 3.500 TL civarındadır. Hakim-savcılara yapılması planlanan bu zamla mesleğe yeni başlayan bir hakim-savcı ile 25 yıllık bir mülki idare amirinin maaşı eşitlenmektedir. Dahası, devleti temsil gibi son derece güzide bir görevi üstlenmiş olan mülki idare amirlerinden pek çoğu bulundukları ilçelerde yazı işleri müdürü, özel idare müdürü ve hatta kamu işçileriyle aynı maaşları almaktadır. Aile hekimleri bile 9.000-13.000 TL arasında maaş almaktadır. Bu ise mülki idare amirlerinin devleti temsil görevine gölge düşürmektedir.

2) Bir hakim savcı ortalama 12 yılda birinci sınıfa ayrılırken bir mülki amir için bu süre 15 yıldır.

3) Birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran hakim/savcıların ek göstergesi 7.600 iken birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran bir mülki idare amirinin ek göstergesi 5.800’dür.

4) Kolluk kuvvetlerinin adli amirleri olan hakim ve savcılara askerlik muafiyeti ya da kolaylığı düşünülmektedir. Oysa kolluk kuvvetlerinin idari amiri olan ve milli savunma mevzuatı gereği savaşta dahi askere alınmayacak meslek gruplarından olan mülki idare amirleri askerlik görevlerini halen, hatta çoğu zaman er olarak yapmakta, bu da devletin temsilcisi olma sıfatına gölge düşürmektedir. Ayrıca mülki idare amirlerinin sicil ve disiplin amiri oldukları polis amirlerinin de söz konusu muafiyeti geçtiğimiz yıllarda kazandığı unutulmamalıdır.

5) Hakim-savcılara, silah satın alma ve edinme konusunda emniyet mensuplarının haklarının tanınması düşünülmektedir. Oysa emniyet mensuplarının idari amirleri olan mülki idare amirleri silah edinme konusunda hâlâ ciddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Yukarıda dile getirilen bütün hususlar ve her geçen yıl daha da kötüye giden mülki idare amiri özlük hakları birlikte değerlendirildiğinde mülki idare amirlerinin beklentileri özetle şunlardır:

1) Bütün mülki idare amiri maaşlarına net 1.900 TL zam yapılması.

2) Birinci sınıfa ayrılma süresinin 15 yıldan 12 yıla indirilmesi.

3) Birinci sınıfa ayrılan mülki idare amirlerinin ek göstergesinin 6.400, birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran –yani 1’nci derecenin 4’üncü kademesine ulaşmış- mülki idare amirlerinin ek göstergesinin 7.600 olarak yeniden düzenlenmesi.

4) Mülki idare amirlerine askerlik muafiyeti getirilmesi.

5) Silah edinme konusunda emniyet mensuplarına tanınan ayrıcalıkların tamamından mülki idare amirlerinin de yararlandırılması.

Yukarıda zikredilen hususlar hayata geçirildiğinde mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluklarıyla özlük hakları arasında bir denge kurulacağı, Cumhuriyet tarihi boyunca özlük hakları konusunda mülki idare amirliği mesleğiyle denkliği gözetilen mesleklerle mülki idare amirliği arasında büyüyen uçurumun kapatılarak adaletin yeniden tesis edileceği, aldıkları devlet terbiyesi gereği özlük hakları konusundaki şikayetlerini toplum içinde dile getirmekten imtina eden mülki idare amirlerinin son dönemde maruz kaldıkları ihmal edilmişlik ve ikinci plana itilmişlik hislerinden kurtularak kendilerine tevdi edilen görevleri daha bir iştiyakla icra edecekleri düşünülmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>